กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.61 ถึงวันที่ 9 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 1 - 3 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง การย้ายทะเบียนบ้าน โดยการย้ายชื่อของนิสิตเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 1 - 3 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง การย้ายทะเบียนบ้าน โดยการย้ายชื่อของนิสิตเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้มี หนังสือประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง  แนวปฏิบัติการดำเนินงานทางทะเบียนราษฎรของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยให้นิสิตทีมีภูมิลำเนาในทะเบียนที่ไม่ใช่จังหวัดสงขลา จะต้อยย้ายชื่อของนิสิตเข้าทะเบียนของมหาวิทยาลัยตามกำหนดของแต่ละคณะ ทั้งนี้นิสิตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบุรณ์) นิสิตจะต้องย้ายทะเบียนบ้านจากต้นทางคือชื่อที่อยู่ทะเบียนบ้านของจังหวัดที่นิสิตอาศัยอยู่ โดยจะต้องมีเจ้าบ้านหรือผู้ปกครอง เป็นผู้พานิสิตไปย้าย นิสิตที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์) นิสิตสามารถย้ายปลายทางได้ที่ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นิสิตจะต้องอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดการย้าย เลขที่บ้านที่นิสิตจะต้องย้ายตามคณะฯ ที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขสงขลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการดำเนินงานทางทะเบียนราษฎรของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  (อ่าน)


แผ่นที่ 1 คลิ๊ก
แผ่นที่ 2 คลิ๊ก
แผ่นที่ 3 คลิ๊ก

บ้านเลขที่ ที่นิสิตจะต้องย้ายเข้าตามคณะฯ ดังนี้

1. คณะศึกษศาสตร์ 
บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอง จังหวัดสงขลา 90000

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์
บ้านเลขที่ 140 / 141 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอง จังหวัดสงขลา 90000

3. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และ คณะนิติศาสตร์
บ้านเลขที่ 140 / 142 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอง จังหวัดสงขลา 90000

กำหนดการย้ายชื่อเข้าทะเบียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

1. กรณีนิสิตที่จะย้ายจากต้นทาง (นิสิตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิสิตที่สะดวกย้ายต้นทาง) ขอให้นิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จและส่งเอกสารการย้ายให้กับพี่ตุ้ม เจ้าหน้าที่หอพัก ปาริชาต 2 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 15.30 - 17.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพักปาริชาต 2 ในวันทำการของราชการ

2. กรณีนิสิตที่จะย้ายปลายทาง (นิสิตที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ขอให้นิสิตย้ายปลายทางที่ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เท่านั้น โดยมีพี่ตุ้ม เจ้าหน้าที่หอพักปาริชาต 2 เป็นผู้ปกครองในการย้ายเข้า โดยจะให้นิสิตย้ายเข้าเป็นคณะฯ ตามวันและเวลา ดังนี้
    **คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561
            เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
     **คณะศึกษาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
            เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
     **คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
            เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
     **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
            เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
     **คณะนิติศาสตร์  ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
            เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.


สิ่งที่นิสิตจะต้องนำไปด้วย ในการย้ายทะเบียนบ้าน
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ในกรณีย้ายต้นทาง ให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปยังอำเภอหรือสำนักงานเทศบาลที่นิสิตจะไปย้ายด้วย
3. ในกรณีย้ายปลายทาง นิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการย้าย คนละ 20 บาท ให้กับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

หมายเหตุ
1. ขอให้นิสิตดำเนินการย้ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ในกรณีที่นิสิตมีชื่ออยู่ในจังหวัดสงขลา ไม่ต้องย้ายเข้ามหาวิทยาลัย
3. ในการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเข้ามหาวิทยาลัย จะไม่ผลต่อการกู้ยืม กยศ. และไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในระบบ
4. ในกรณีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่สมัครครูท้องถิ่นไว้จะไม่มีผลต่อการสมัคร เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ได้ประสานไปยัง สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยได้ อาทิ นักกีฬา หรือ นิสิตที่มีข้อผูกมัดกับจังหวัด ขอให้นิสิตเข้ามาพบพี่หญิงโดยตรง เป็นแต่ละกรณี

นิสิตที่มีข้อสงสัยสอบถาม
พี่หญิง 086-4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793