กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 12 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคที่ 2 และตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท (ยกเว้น กยศ. รายใหม่ รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560  เรื่อง ประกาศกำหนดการยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ขณะนี้เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ได้ดำเนินการปริ๊นออกมาเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการเซ็นต์เอกสารครั้งนี้นิสิตจะเตรียมเอกสารแนบเพิ่มเติมและตรวจสอบเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย คนละ 1 ฉบับ
2. ก่อนที่นิสิตจะถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ขอให้นิสิตตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรปะชาชนและรูปหน้าบัตรว่าชัดหรือไม่ หากนิสิตพบว่าบัตรประชาชนหมดอายุหรือรูปไม่ชัด ขอให้นิสิตดำเนินการทำบัตรใหม่ก่อนถ่ายสำเนา
3. ขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับที่ของเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการค้นหาเอกสาร ในวันที่นิสิตมาเซ็นต์
4. นิสิตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมในการเซ็นต์และผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาแนบด้วย
5. นิสิตที่มีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล แนบมาด้วย 

ตรวจสอบลำดับรายชื่อนิสิตที่จะเซ็นต์เอกสารแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ   คลิ๊ก


(การตรวจสอบลำดับรายชื่อนั้น ให้ตรวจสอบตามคณะที่ปรากฎ จากแถบสีตามคณะซ้ายมือด้านล่างเอ็กเซลล์ )

กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
โดยมาเซ็นต์เป็นคณะ ดังนี้

1. เวลา 09.30 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. เวลา 10.30 น.  คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์

3. เวลา 13.00 น.  คณะศึกษาศาสตร์

4. เวลา 14.00 น.  คณะเศรษฐศาสตร์ฯ

หมายเหตุ :  

1. สำหรับนิสิตที่ไม่มีรายชื่อ สาเหตุจากยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียนหรือการใส่ข้อมูลผิดพลาดหรือยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ ขอให้นิสิตดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มกราคม 2561 เท่านั้น.

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียนหรือไม่พบข้อมูล คลิ๊ก

2. ขอให้นิสิตมาเซ็นต์ตามคณะและระยะเวลาที่กำหนด.