กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี เรื่อง ดำเนินการบันทึกการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมและใบกิจกรรม 18 ชั่วโมง อ่าน
 
     
 

ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ทาง กยศ. ส่วนกลาง ได้เปิดระบบเพื่อให้นิสิตแจ้งความประสงค์การขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แล้ว ทางภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอแจ้งให้น้องนิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ e-studentloan ให้ถูกต้อง คลิ๊กยอมรับ บันทึกแบบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้นิสิตดำเนินการ ปริ๊นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นกระดาษ A4 สีตามประเภทผู้กู้ยืมฯ ดังนี้

  

ผู้กู้ยืม กยศ. 

 

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่า ม.ทักษิณ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีฟ้า)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเขียว)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเหลือง)

ผู้กู้ยืม กรอ.

- นิสิตผู้กู้ประเภทรายเก่า ม. รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีชมพู)

ศึกษาตัวอย่างการบันทึกความประสงค์การขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก


ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชั่วโมง คลิ๊ก


กำหนดส่งเป็น คณะฯ ดังนี้


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส่ง  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
คณะศึกษาศาสตร์                  ส่ง  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
คณะเศรษฐศาสตร์ฯ               
ส่ง  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์         
                                   ส่ง  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560


**นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ ส่งตามกำหนดคือ 21 พฤศจิกายน พี่หญิงอนุโลมให้ฝากรุ่นน้องส่งได้ มีแบบยืนยันการขอกู้และใบกิจกรรม 18 ชม.

หมายเหตุ : - กำหนดให้นิสิตส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ พร้อมกับแนบเอกสารกิจกรรม 18 ชั่วโมง เขียนสาขาวิชาและจำนวนค่าเล่าเรียนที่มุมบนขวามือ

            - ขอให้นิสิตส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ภารกิจ กยศ. ม.ทักษิณ กำหนด (นิสิตต้องส่งด้วยตนเองเท่านั้น)

            - ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกให้ระเอียด อาทิเช่น หลักสูตรที่เรียนกี่ปี / กำลังศึกษาชั้นปีที่ / ชื่อคณะ / รหัสนิสิต และการคลิ๊กบันทึกข้อมูล ให้เรียบร้อย