กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.60 ถึงวันที่ 15 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ (รุ่นน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างการเขียนใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. อ่าน
 
     


ประกาศ.. ถึงนิสิตใหม่ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ขอให้นิสิตดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมคัรการขอกู้เพื่อดำเนินการเขียน และเตรียมเอกสารแนบเพิ่มเติมให้เรียบร้อย ก่อนที่นิสิต จะต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดของเอกสาร ทั้งการเขียนและเตรียมเอกสารแนบ ได้แจ้งไว้ให้กับนิสิตเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถคลิ๊กอ่านขระบวนการเขียนข้อมูล ได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ ทั้ง 2 ประเภท ทั้งรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่

ตัวอย่างการเขียนใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา คลิ๊ก

ตัวอย่างการเขียนใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้ขอกู้ยืม  คลิ๊ก

นิสิตที่ยังมีข้อสงสัยเรื่อง ขั้นตอนกระบวนการขอกู้ยืม กยศ. สามารถอ่านได้จากเอกสารชี้แจงด้านล่างนี้

คำชี้แจงการทำเอกสาร ก่อนศึกษาข้อมูลข้างล่างนี้ นิสิตรายเก่าย้ายฯ ต้อ
งอ่าน  คลิ๊ก


คำชี้้แจงการทำเอกสาร ก่อนศึกษาข้อมูลข้างล่างนี้ นิสิตรายใหม่ต้องอ่าน คลิ๊ก