กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 พ.ย.59 ถึงวันที่ 30 พ.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การบันทึกข้อมุลขอกู้ยืมและกำหนดการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 ขณะนี้ทาง กยศ. ส่วนกลาง ได้เปิดระบบเพื่อให้นิสิตแจ้งความประสงค์การขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แล้ว ทางภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอแจ้งให้น้องนิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ e-studentloan ให้ถูกต้อง คลิ๊กยอมรับ บันทึกแบบให้เรียบร้อย หลังจากนี้ให้นิสิตดำเนินการ ปริ๊นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นกระดาษ A4 สีตามประเภทผู้กู้ยืมฯ ดังนี้

  

ผู้กู้ยืม กยศ. 

 

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่า ม.ทักษิณ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีฟ้า)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเขียว)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเหลือง)

ผู้กู้ยืม กรอ.

- นิสิตผู้กู้ประเภทรายเก่า ม. รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีชมพู)

ตัวอย่างการบันทึกความประสงค์การขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

นิสิตมาปริ๊นได้ที่ห้อง กยศ.ได้

กำหนดส่งเป็น คณะฯ ดังนี้


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส่ง  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

คณะศึกษาศาสตร์                         ส่ง  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์  ส่ง  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   ส่ง  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ : - กำหนดให้นิสิตส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ พร้อมกับแนบเอกสารกิจกรรม 18 ชั่วโมง เขียนสาขาวิชาและจำนวนค่าเล่าเรียนที่มุมบนขวามือ

               - ขอให้นิสิตส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ภารกิจ กยศ. ม.ทักษิณ กำหนด (นิสิตต้องส่งด้วยตนเองเท่านั้น)

               - ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกให้ระเอียด อาทิเช่น หลักสูตรที่เรียนกี่ปี / กำลังศึกษาชั้นปีที่ / ชื่อคณะ / รหัสนิสิต และการคลิ๊กบันทึกข้อมูล ให้เรียบร้อย

               - สำหรับนิสิตที่ออกฝึกสอน ชั้นปี 5 ให้นิสิตดำเนินการให้แล้วเสร็จ พี่หญิงอนุญาตให้รุ่นน้องส่งแทนได้ครับ..ปี 5 ส่งใบกิจกรรม 18 ชม. แนบมาด้วยนะครับ