กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ส.ค.59 ถึงวันที่ 31 ส.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้ขอกู้ขอยืมรายเก่าย้ายและผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ (น้องใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่องกำหนดการเปิดบัญชีและกำหนดการส่งเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 
     
ประกาศถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและประเภทผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ (น้องใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559..เรื่อง..กำหนดการเปิดบัญชีและระยะเวลาการส่งเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. ดังนี้
1. กำหนดให้นิสิตผุ้กู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ทุกคน ทุกคณะ เปิดบัญชีใหม่กับ   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. กำหนดการส่งเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามคณะ   และระยะเวลาดังนี้
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และ คณะนิติศาสตร์ (ภาคปกิต 2 ปีต่อเนื่องและภาคสมทบ) จากเดิมให้ส่งวันที่ 8 สิงหาคม เปลี่ยนระยะเวลาการส่ง เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส่งวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   ส่งวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
     คณะศึกษาศาสตร์               ส่งวันพุธที่   17  สิงหาคม 2559
     คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่งวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
3. นิสิตที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม กรอ. ขณะนี้นิสิตยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ แต่ สามารถดาวโหลดเอกสารมาดำเนินการก่อนได้ การขอกู้ยืม กรอ. นิสิตจะขอกู้ได้ในบางสาขาวิชาเท่านั้น และจะต้องเป็นนิสิตผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ เท่านั้น ดังนี้ (ต้องการรายละเอียดนิสิตมาสอบถามพี่หญิงได้โดยตรง)
            3.1 คณะศึกษาศาสตร์ 
                * ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา 
            3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                * ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายู ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
            3.3 คณะเศรษฐศาสต์และบริหารธุรกิจ
                * บัญชี (ปกติ 2 ปี และปกติ 4 ปี ภาคมสมทบ 2 ปี)
4. ศึกษาและดาวโหลดเอกสาประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

กรอ. แบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

กรอ. 
แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) คลิ๊ก


สำหรับนิสิตผู้กู้ฯ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

กรอ. แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

กรอ. 
แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) คลิ๊ก


หมายเหตุ : 
* นิสิตส่งเอกสารตามวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
** นิสิตที่ส่งเอกสารจะต้องแต่งการเรียบร้อย
*** นิสิตติดตามขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ส่งเอกสารใบสมัครแล้ว
**** นิสิตที่จะประสงค์ขอกู้ยืม กรอ. สามารถดาวโหลดเอกสารมาดำเนินการก่อนได้ แต่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ